Photos

PSU

Go To Previous Photo
Go To Next Photo
PSU

Description

The power supply, a Thermaltake 450W PSU
View other Sizes